Boek Actualia Omgevingsrecht verschijnt

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven.Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Bij Intersentia verschijnt het boek Actualia Omgevingsrecht, waarvan Gregory Verhelst de editor is.

Het boek bundelt negen bijdragen over actuele omgevingsrechtelijke thema’s, gaande van de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof), over de basisrechten voor zonevreemde constructies, de vermoedens van vergunning tot de planschaderegeling. Gerenommeerde auteurs spitten alle thema’s uit tot op het bot. Een onmisbaar boek voor al wie in de praktijk met deze boeiende materie geconfronteerd wordt.

Vlaams Minister van Justitie & Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir gaat in een inleidende bijdrage in op de stikstofproblematiek.Die bijdrage werd geschreven voor het befaamde (beruchte?) stikstofarrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen van 25 februari 2021, waarin de Raad vaststelde dat de Vlaamse toetsingskaders voor de beoordeling van de impact van stikstofuitstoot ten aanzien van beschermde natuurgebieden wetenschappelijke onderbouwing ontberen (het arrest vindt U hier terug).

In het voorwoord van het boek, eveneens afgewerkt voor het stikstofarrest, schreven wij:

Vlaams Minister van Justitie & Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir gaat in een inleidende bijdrage, waarvoor bijzondere dank vanwege de OTR-redactie, in op de stikstofproblematiek. Hoewel de staat van instandhouding van de Vlaamse Natura 2000-gebieden weinig rooskleurig is, is die problematiek – zeker in vergelijking met de situatie bij onze noorderburen – tot op heden wat onderbelicht gebleven. Boven de Moerdijk noodzaakte een soortgelijke problematiek tot ingrijpende maatregelen om het gevaar van een vergunningstop af te wenden. Uit de bijdrage van de Minister blijkt dat ook in Vlaanderen gewerkt wordt aan een wetenschappelijk onderbouwd PAS-programma, bestaande uit een gericht reductiebeleid van stikstofemissies, een herstelbeleid en flankerend beleid. Op die manier kan hopelijk de continuïteit van de vergunningverlening gewaarborgd worden en kan de nodige rechtszekerheid geboden worden aan burgers en ondernemingen.

Op vandaag kan alleszins niet gesteld worden dat de stikstofproblematiek nog steeds onderbelicht is in Vlaanderen.

In het boek is tevens een bijdrage van Verhelst Advocaten opgenomen over de vermoedens van vergunning inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw, met een overzicht van de relevante rechtspraak voor de voorbije jaren.

Het boek kan hier besteld worden bij Intersentia.

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven.Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook