Algemene Voorwaarden

 1. Verhelst Advocaten BV (‘het kantoor’), is een onderneming met als doel het beoefenen van het beroep van advocaat en is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder nummer 0440.455.422.
 2. De opdracht wordt aanvaard en uitgevoerd door Verhelst Advocaten. Enkel het kantoor is aansprakelijk en verantwoordelijk voor de uitvoering ervan, met uitsluiting van de persoonlijke aansprakelijkheid van de advocaten of medewerkers van het kantoor.
 3. De beroepsaansprakelijkheid van Verhelst Advocaten is beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheids­verzekering van het kantoor voor het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Het kantoor is aangesloten bij de collectieve verzekering polis beroepsaansprakelijkheid afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies bij MS Amlin Insurance SE (polis LXX034899). De makelaar is Vanbreda Risk & benefits, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen. De beroepsaansprakelijkheid is onder deze polis verzekerd ten belope van 2.500.000 EUR per schadegeval, zulks onder de voorwaarden en de beperkingen bepaald in de polis. Kopie van deze polis wordt op eerste verzoek meegedeeld door het kantoor.
 4. Indien en voor zover om welke reden ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekeringspolis zou plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Verhelst Advocaten in rekening gebrachte honorarium in de desbetreffende zaak.

  Een aanspraak vervalt in ieder geval indien Verhelst Advocaten niet binnen drie maanden na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis werd gesteld.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Verhelst Advocaten en de met Verhelst Advocaten verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met of voortvloeien uit de opdracht van de opdrachtgever en/of de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn verricht. De schadevergoeding zal tevens de kosten van verdediging omvatten.
 6. Verhelst Advocaten heeft het recht om bij de uitvoering van haar werkzaamheden in naam en voor rekening van de opdrachtgever derden in te schakelen. Het kantoor zal bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is evenwel niet aansprakelijk voor enig handelen of nalaten van die derden. Het kantoor is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Tussen deze derden en de opdrachtgever komt een rechtstreekse contractuele band tot stand, zonder verdere tussenkomst van Verhelst Advocaten. De in dat verband verschuldigde erelonen en kosten zijn rechtstreeks verschuldigd door de opdrachtgever.
 7. Elk advies dat door Verhelst Advocaten gegeven wordt, dient enkel en alleen voor gebruik van de opdrachtgever en wordt enkel gegeven in het kader van de zaak waarvoor het gegeven is. Een advies mag niet gebruikt worden door derden. Evenmin mogen derden zich erop beroepen. De opdrachtgever aanvaardt dat hij een advies niet aan derden mag bekendmaken zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. De contractuele verplichtingen van het kantoor gelden enkel tegenover de opdrachtgever en strekken zich niet uit tot derden, behoudens indien het kantoor deze verantwoordelijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaardt.
 8. Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de uurtarieven die door Verhelst Advocaten vastgesteld worden en die periodiek herzien kunnen worden.De uurtarieven omvatten, behoudens andersluidende vermeldingen, de gebruikelijke kantoorkosten en tevens de verplaatsingskosten van de advocaten binnen België. Andere onkosten (bv. de kosten van derden waarop een beroep wordt gedaan, verplaatsingskosten buiten België, griffiekosten, gerechtskosten) en de kosten die door Verhelst Advocaten voorgeschoten werden (bv. dossiertaksen, rolrechten), worden afzonderlijk in rekening gebracht.

  Alle bedragen zijn exclusief BTW en exclusief enige belasting, toeslag of vergelijkbare verhoging die de opdrachtgever of Verhelst Advocaten op basis van toepasselijke regelgeving verplicht is te betalen of die Verhelst Advocaten verplicht is in rekening te brengen.

  Indien en voor zover het dossier afgesloten wordt met een gunstig resultaat voor de opdrachtgever, kan in samenspraak met de opdrachtgever een resultaatstoeslag gehanteerd worden in functie van de waarde van het bekomen resultaat.
 9. De facturen zijn betaalbaar binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij gebrek aan tijdige betaling wordt het verschuldigd bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 10%, met een minimum van 200 EUR.
 10. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die Verhelst Advocaten aanvaardt, inclusief eventuele vervolgopdrachten en nieuwe opdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn niet alleen van toepassing op Verhelst Advocaten, maar ook op alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht, inclusief verbonden personen. Op de samenwerking tussen de opdrachtgever en Verhelst Advocaten zijn enkel deze algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.
 11. Op de overeenkomst tussen Verhelst Advocaten en de opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
 12. Voor geschillen die voortspruiten uit deze overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd.
 13. Het kantoor behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen. Deze aanpassing is in voorkomend geval ook van toepassing op de toekomstige prestaties die in lopende dossiers geleverd worden.