Vertrouwelijkheid

De informatie die u aan ons kantoor bezorgt, wordt vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de deontologische regels waaraan advocaten onderworpen zijn.

Advocaten zijn verbonden door een beroepsgeheim. Dit beroepsgeheim strekt zich uit tot alle vertrouwelijke informatie die de advocaat in de uitvoering van zijn opdracht verneemt of vaststelt en geldt onbeperkt in de tijd.

Advocaten mogen vertrouwelijke informatie enkel aan de rechtbanken, scheidsgerechten en derden verstrekken voor zover:

  • de vrijgave van die informatie relevant is, en
  • de vrijgave van die informatie in het belang van de cliënt is, en
  • de cliënt akkoord gaat met de vrijgave van die informatie, en
  • de vrijgave van die informatie niet wettelijk verboden is.

De medewerkers van het kantoor zijn er eveneens toe gehouden het beroepsgeheim te eerbiedigen.