Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw

R

De voorschriften inzake ruimtelijke ordening bekleden een centrale plaats in ons omgevingsrecht. Zij leggen voor het volledige grondgebied de bouw- en gebruiksmogelijkheden vast. Een verandering van deze voorschriften kan een belangrijke impact hebben op de waarde en het gebruiksgenot van het eigendom in kwestie en de aanpalende eigendommen.

Wij geven advies over alle aspecten van het ruimtelijke ordeningsrecht, onder meer over:

Wij staan cliënten en andere advocaten bij in het kader van een due diligence bij de overname van een onderneming, en dit zowel aan de kant van de koper (buy-side als aan de kant van de verkoper (sell-side).

Wij begeleiden zowel aanvragers als benadeelde partijen en bezwaarindieners in het kader van vergunningsprocedures en aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest of tot inschrijving van een vermoeden van vergunning in het vergunningenregister.

Inzake ruimtelijke plannen (RUP, beleidsplan ruimte, rooilijnplan, onteigeningsplan, visienota’s, enzovoort …) en verordeningen begeleiden wij zowel de overheid als de private sector. Voor overheden begeleiden wij het planningsproces en handelen wij eventuele beroepen bij de Raad van State af. Burgers en ondernemingen die in hun belangen geschaad dreigen te worden door een nakende herbestemming, assisteren wij bij het indienen van een bezwaarschrift in het kader van het openbaar onderzoek en, indien nodig, in de procedure bij de Raad van State.

Wij hebben ook ruime ervaring met dossiers inzake planschade en planbaten en inzake voorkooprechten ten gunste van de overheid in het kader van ruimtelijke plannen.

Op de naleving van de regelgeving ruimtelijke ordening zijn allerhande sancties gesteld, zowel van strafrechtelijke als bestuursrechtelijke aard. Wij adviseren en begeleiden cliënten in het kader van handhavingsprocedures bij de overheid en voor de rechtbank.