Openbaar onderzoek ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’

De Vlaamse Regering heeft op 31 maart 2017 een kaart met aanduiding van ‘meest kwetsbare waardevolle bossen’ vastgesteld. Het betreft bossen die o.m. in woongebieden gelegen zijn. Voor die bossen geldt voortaan een principieel ontbossingsverbod, waardoor het moeilijker of zelfs onmogelijk wordt de terreinen te ontwikkelen. Van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017 kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij de Vlaamse overheid.
Picture of Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven.Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Het Vlaamse Bosdecreet verplicht de Vlaamse Regering om een kaart op te maken van de meest kwetsbare zonevreemde bossen. Het betreft bossen die niet gelegen zijn in een groene ruimtelijke bestemming, maar onder andere in woongebied, industriegebied, recreatiegebied of landbouwgebied.

De aanduiding van deze zonevreemde bossen is van groot belang voor de eigenaars. Voor de percelen opgenomen op de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen geldt een verstrengde procedure voor ontbossing. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos kan wel een afwijking aangevraagd worden. De Vlaamse Regering zal na advies van het Agentschap voor Natuur en Bos over die afwijkingsaanvraag beslissen. Het gemotiveerd verzoek tot afwijking op het verbod tot ontbossing van een MKWB kan alleen ingewilligd worden als:

  1. de gevraagde ontbossing te verantwoorden is in functie van het algemeen belang en het project of de activiteit zorgt voor een duurzame ruimtelijke en ecologische ontwikkeling, waarbij het louter privaat belang van de aanvrager overschreden wordt;
  2. er geen andere bevredigende oplossing bestaat voor de te realiseren activiteit zonder ontbossing; én
  3. de schade aan het omliggende, overblijvende bos wordt vermeden, beperkt of hersteld.

De bestemming van de getroffen percelen wijzigt door de aanduiding op de kaart van de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen niet. De terreinen behouden hun oude bestemming, het wordt enkel moeilijker om deze te ontwikkelen aangezien ontbossing slechts zeer beperkt toegelaten zal worden.

Bij besluit van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 is de Vlaamse Regering overgegaan tot de voorlopige vaststelling van de ontwerpkaart met de meest kwetsbare zonevreemde bossen. Het ontbossingsverbod geldt reeds vanaf de voorlopige vaststelling.

De ontwerpkaart wordt in openbaar onderzoek gelegd van 16 mei 2017 tot 14 juli 2017. Tijdens het openbaar onderzoek kan de ontwerpkaart ingekeken worden en kunnen, indien nodig, bezwaren of opmerkingen ingediend worden bij de Vlaamse overheid.

De Vlaamse Regering verwerkt de opmerkingen en bezwaren en kan de kaart indien nodig aanpassen. Vervolgens wordt de kaart definitief vastgesteld. De regelgeving bepaalt ook dat er bij de definitieve vaststelling van de kaart ten opzichte van de voorlopig vastgestelde ontwerpkaart slechts wijzigingen kunnen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde opmerkingen. Het is bijgevolg van cruciaal belang dat eigenaars tijdig bezwaar indienen, wanneer zij het niet eens zijn met de aanduiding van hun perceel als meest kwetsbaar waardevol bos.

Picture of Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven.Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook