Vergunning Handelsbeurs geschorst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven. Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

In procedure die Verhelst Advocaten voert namens een aantal buurtbewoners, is de Raad voor Vergunningsbetwistingen zopas bij arrest van 4 maart 2021 overgegaan tot de schorsing van de omgevingsvergunning voor de uitbating van de Antwerpse Handelsbeurs.

In het arrest stelt de Raad vast dat de door de deputatie van de provincie Antwerpen verleende omgevingsvergunning een wijziging inhoudt van de milieuvergunning die eerder op 26 februari 2016 verleend werd door het Antwerpse schepencollege. De Handelsbeurs werd evenwel pas geopend in oktober 2019, dit is meer dan drie jaar na afgifte van de milieuvergunning. Bijgevolg was de milieuvergunning van 26 februari 2016 reeds vervallen op grond van de bepalingen van het Milieuvergunningsdecreet. Een vervallen milieuvergunning kan niet meer gewijzigd worden. De Handelsbeurs had dus een volledig nieuwe vergunningsaanvraag moeten indienen, en geen aanvraag die beperkt bleef tot de wijziging van een bij nader inzien reeds vervallen milieuvergunning.

Verder stelt de Raad vast dat de buurtbewoners voldoende aantonen dat zij ernstige hinder zullen ondervinden ingevolge de activiteiten, nu hun woonplaatsen vlak tegen het gebouwencomplex van de Handelsbeurs gelegen zijn, en bepaalde buurtbewoners zelfs een gemene muur delen met de Handelsbeurs. Er is aldus voldaan aan de voorwaarden om de schorsing van de verleende vergunning te bevelen in afwachting van de beoordeling van het beroep tot nietigverklaring.

Het volledige arrest kan U hier raadplegen.

Het arrest werd intussen ook becommentarieerd in de media:

https://www.gva.be/cnt/dmf20210316_95561652

https://atv.be/nieuws/omgevingsvergunning-van-de-handelsbeurs-is-geschorst-115249

 

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst

Gregory Verhelst is advocaat sedert 2005. Hij studeerde rechten en filosofie aan de KU Leuven. Gregory wordt algemeen erkend als specialist administratief recht en omgevingsrecht. Hij heeft in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in de begeleiding van cliënten in het kader van vergunningsaanvragen, administratieve bezwaar- en beroepsprocedures, gerechtelijke procedures en onderhandelingen met de overheid.

Deel dit bericht

LinkedIn
Twitter
Facebook